Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-26: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

RK-29-2020-26.pdf, RK-29-2020-26pr01.pdf , RK-29-2020-26pr02.pdf , RK-29-2020-26pr03.pdf , RK-29-2020-26pr04.pdf , RK-29-2020-26pr05.pdf , RK-29-2020-26pr06.pdf , RK-29-2020-26pr07.pdf , RK-29-2020-26pr08.pdf , RK-29-2020-26pr09.pdf , RK-29-2020-26pr10.pdf , RK-29-2020-26pr11.pdf , RK-29-2020-26pr12.pdf , RK-29-2020-26pr13.pdf , RK-29-2020-26pr14.pdf , RK-29-2020-26pr15.pdf , RK-29-2020-26pr16.pdf , RK-29-2020-26pr17.pdf , RK-29-2020-26pr18.pdf , RK-29-2020-26pr19.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-29-2020-26
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 19
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohody a Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-29-2020-26, př. 1.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smluv dle materiálů RK-29-2020-26, př. 8, RK-29-2020-26, př. 9, RK-29-2020-26, př. 10, RK-29-2020-26, př. 11, RK-29-2020-26, př. 12 a RK-29-2020-26, př. 13. Ve dvou případech se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla usnesením č. 0965/17/2020/RK a dále vyslovil souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla usnesením č. 1594/25/2020/RK. Ve třech případech se jedná o změnu typu zdroje tepla kdy v případě Smlouvy PR02737.2935 dochází zároveň ke změně čísla bankovního účtu příjemce. V jednom případě se jedná o změnu trvalého pobytu příjemce.

Výše popsané žádosti o podstatné změny Smluv, které tvoří materiál RK-29-2020-26, př. 8, RK-29-2020-26, př. 9, RK-29-2020-26, př. 10, RK-29-2020-26, př. 11, RK-29-2020-26, př. 12 a RK-29-2020-26, př. 13, nemají vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dohodu resp. dodatky k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil, s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-29-2020-26, př. 14 a RK-29-2020-26, př. 15 a uzavřít Dodatky ke Smlouvám dle materiálů RK-29-2020-26, př. 16, RK-29-2020-26, př. 17, RK-29-2020-26, př. 18 a RK-29-2020-26, př. 19. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-29-2020-26, př. 2, RK-29-2020-26, př. 3, RK-29-2020-26, př. 4, RK-29-2020-26, př. 5, RK-29-2020-26, př. 6 a RK-29-2020-26, př. 7. V případě Smlouvy PR02270.3195 je součástí materiálu RK-29-2020-26, př. 2 také znění dodatku č. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz