Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-27: Absorpční kapacita Kraje Vysočina pro Regionální akční plán 2021+

RK-29-2020-27.pdf, RK-29-2020-27pr01.xlsx

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-29-2020-27
Název Absorpční kapacita Kraje Vysočina pro Regionální akční plán 2021+
Zpracoval D. Vichr, M. Molák
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál si klade za cíl informovat členy Rady Kraje Vysočina o připravovaných záměrech kraje a dalších subjektů z Vysočiny, které by mohly být financovatelné v rámci IROP 2021+ prostřednictvím Regionálního akčního plánu pro období 2021-2027 (dále i „RAP“).

Ve vazbě na usnesení rady kraje č. 0308/05/2020/RK ze dne 18. 2. 2020 (Rada kraje ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracovat ve spolupráci s dotčenými odbory krajského úřadu seznam prioritních projektů kraje v rámci Regionálního akčního plánu a předložit jej do konce června 2020 Radě Kraje Vysočina k projednání; zpracovat ve spolupráci s dotčenými odbory krajského úřadu seznam prioritních projektů kraje pro témata, která budou řešena individuálními výzvami a předložit jej do konce června 2020 Radě Kraje Vysočina k projednání; průběžně informovat radu kraje o stavu přípravy na Programové období 2021 – 2027) a  požadavek MMR, aby kraje prokázaly nejpozději do konce září 2020 absorpční kapacitu ve vazbě na připravovaný Regionální akční plán 2021-2027, sestavil odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s dotčenými odbory (odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a odbor školství, mládeže a sportu) přehled možných projektů pro potřeby RAP. Požadovaná struktura informací o projektech byla dána ze strany MMR.

Dle dohody regionálních partnerů a MMR bude mít každý kraj v RAP jisté prostředky na tyto čtyři témata financované z IROP 2021-2027: 

1) silnice II. třídy

2) ZZS

3) deinstitucionalizace sociálních služeb

4) střední školství

Konkrétní alokace na témata mezi kraje budou stanoveny dle předem daných klíčů (připravuje AK ČR). Předpoklad pro náš kraj je cca 600 mil. Kč na silnice II. třídy, 150 mil. Kč pro ZZS, 150 mil. Kč na střední školství. Částka nutná k dokončení započatých procesů transformace sociálních služeb bude stanovena mezi kraje dle monitoringu absorpční kapacity a po dohodě s MPSV. Částky jsou odhady dle propočtů ORR a finální čísla se mohou lišit dle zvolených klíčů. Kraje budou muset na oplátku připravit včas vhodné projekty, plnit povinnost čerpání v letech (n+3) a zajistit plnění indikátorů IROP.

Návrh řešení

Aktuální seznam projektů má nyní za cíl prokázat dostatečnou absorpční kapacitu v regionu. Jedná se o předběžný seznam projektů, kdy nyní nerozhoduje pořadí projektů ani jejich zařazení na seznam. Seznam projektů se bude dále upřesňovat i ve vazbě na konkretizaci zpracování IROP 2021-2027. Seznamy dle dohody s MMR neobsahují naplňování indikátorů IROP a podíl EFRR, které budou stanoveny později.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí seznam potenciálních projektů RAP uvedených v materiálu RK-29-2020-27, př. 1. Projekty dle jednotlivých témat jsou uvedeny na jednotlivých listech přílohy. Obsahem materiálu jsou rovněž vhodné projekty týkající se speciálního školství, přestože na tuto oblast nebude vyčleněna finanční obálka pro kraje a tyto projekty budou součástí RAP v návaznosti na připravovaný Krajský akční plán vzdělávání.

S výjimkou tématu středního školství, kde jsou i projekty škol nezřizovaných krajem, mohou být v ostatních oblastech zařazeny pouze projekty Kraje Vysočina. Ve všech čtyřech oblastech objem záměrů výrazně přesahuje předpokládanou částku vyčleněnou pro náš kraj. Je však třeba upozornit na ne vždy dostatečnou aktuální připravenost projektů, kdy připravenost může následně ovlivnit finální zařazení projektu do rozsahu stanovené alokace RAP a bezproblémové čerpání daných částek.

Je předpokládáno, že vlastní RAP (seznam projektů je jen jednou z částí RAP) a finální přehledy projektů dle jednotlivých témat včetně jejich pořadí budou schvalovány Regionální stálou konferencí Kraje Vysočina na přelomu roku. Po schválení RAP se počítá s možností aktualizace seznamu projektů uvedených v RAP, ne však častěji než jednou za šest měsíců.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

seznam potenciálních projektů Regionálního akčního plánu 2021-2027 uvedených v materiálu RK-29-2020-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz