Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-28: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“

RK-29-2020-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-29-2020-28
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
Zpracoval I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0005530. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesením č. 0163/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,2 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-02-2017-83, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.“) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.

Usnesením 0077/02/2018/RK ze dne 16. 1. 2018 („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2018-44, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2018-44, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.) rozhodla rada kraje o nabytí peněz v souvislosti s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Dne 27. 8. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 30 460 Kč. Přijatá dotace od Ministerstva životního prostředí kryje u projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ 100 % z celkových uznatelných nákladů za období realizace projektu 1. 12. 2019 – 28. 7. 2020.

Dotace byla následně převedena na bankovní účet projektu „Příprava projektů v oblasti posílení Biodiverzity“, č. ú.: 4211011824/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 30 460 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 30 460 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od Ministerstva životního prostředí ve výši 30 460 Kč, které jsou určeny na financování projektu EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 30 460 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz