Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-29: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty

RK-29-2020-29.pdf, RK-29-2020-29pr01.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-29-2020-29
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval I. Hodačová, J. Říčan
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení rozpočtového opatření souvisejícího s vrácením finančních prostředků Ministerstvu životního prostředí v rámci projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“, reg. č.: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008006 (dále jen „projekt“).

Projekt byl realizován Krajem Vysočina na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15D316020007 (dále jen „Rozhodnutí“), jehož znění akceptovala rada kraje usnesením č. 1738/27/2018/RK („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2018-19, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení.“).

Ministerstvo životního prostředí požádalo Kraj Vysočina o vrácení části proplacených prostředků, které byly poskytnuty na realizaci projektu dle materiálu RK-29-2020-29, př. 1., v rámci provedeného auditu Ministerstva financí, zpráva o auditu operace č. OPŽP/2020/O/004 č.j. MFISAO-31/2020/5205-9. Jedná se o vratku části dotace týkající se DPH. Tato částka bude zpětně nárokována po finančním úřadu.

Celkové způsobilé náklady projektu byly 68 535 776 Kč, poskytnutá dotace 20 560 732,80 Kč. Částka vratky 63 176,35 Kč.

Finanční prostředky budou vráceny na účet uvedený ve výzvě po schválení rozpočtového opatření související s touto skutečností.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-29-2020-29, př. 1 a schválit rozpočtové opatření související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-29, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení, související s vrácením finančních prostředků ve výši 63 176,35 Kč Ministerstvu životního prostředí dle materiálu RK-29-2020-29, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 6. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz