Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-30: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“

RK-29-2020-30.pdf, RK-29-2020-30pr01.pdf , RK-29-2020-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-29-2020-30
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
Zpracoval P. Tlustoš, J. Říčan
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na další část podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“.

Cílem veřejné zakázky je zajištění řádné projektové přípravy snížení energetické náročnosti objektů:

  • dílen SPŠ Třebíč, Žďárského 183, 674 01 Kožichovice;
  • VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou.

Projektová příprava i realizační náklady jsou plánovány hradit z Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaná hodnota služeb byla stanovena na základě zkušeností s obdobnými zakázkami realizovanými v minulosti v úhrnné částce 1 900 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Předkladatel považuje za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 ZZVZ 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky viz materiál RK-29-2020-30, př. 2. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

Odbor majetkový a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-30, př. 1, jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-30, př. 2 a pověřit ji posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS doporučuje realizovat projekty energetických úspor objektů uvedených v materiálu. V obou případech se jedná o pracoviště odborného praktického vzdělávání při krajských centrech odborného technického průmyslového vzdělávání s nadprůměrně vysokým počtem žáků a žákyň.

Návrh usnesení rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-30, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-30, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz