Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-32: Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

RK-29-2020-32.pdf, RK-29-2020-32pr01.xlsx , RK-29-2020-32pr02.xlsx , RK-29-2020-32pr03.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-29-2020-32
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Krajem Vysočina a městysem Rokytnice nad Rokytnou.

Městys Rokytnice nad Rokytnou požádal o majetkoprávní vypořádání pozemků u silnice II/410 v k. ú. Rokytnice nad Rokytnou.

Podle geometrického plánu č. 505-47476/2020 ze dne 20. 7. 2020 převede městys Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky uvedené v materiálu RK-29-2020-32, př. 1 v celkové výměře 850 m2, nacházející se pod silnicí II/410, Kraj Vysočina převede městysu Rokytnice nad Rokytnou pozemky uvedené v materiálu RK-29-2020-32, př. 2 v celkové výměře 2434 m2. Jedná se o pozemky pod  místní komunikací, chodníky a veřejnou zelení.

Pozemky par. č. 74/2, par. č. 828/1 a par. č. 828/3 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou, z kterých jsou odděleny převáděné pozemky, získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 216 pro k. ú. a obec Rokytnice nad Rokytnou.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rokytnice nad Rokytnou podle geometrického plánu č. 505-47476/2020 tak, že pozemky uvedené v materiálu RK-29-2020-32, př. 1 budou převedeny z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina a pozemky dle materiálu RK-29-2020-32., př. 2 budou převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou. Pozemky určené kraji jsou zastavěné silnicí II/410, pozemky převáděné městysu Rokytnice nad Rokytnou se nacházejí pod místní komunikací, chodníky a veřejnou zelení.

Pozemky zaměřené uvedeným geometrickým plánem, které budou převedeny do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou, jsou pro kraj nepotřebné a nevyužitelné.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou a nabýt darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 1, zastavěné silnicí II/410, z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. Rokytnice nad Rokytnou

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedeným převody v k. ú. Rokytnice nad Rokytnou

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;
  • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz