Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-34: Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec

RK-29-2020-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-29-2020-34
Název Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Městský úřad, odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou, jako pořizovatel územního plánu, na základě Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán podle § 101 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ze dne 20. 2. 2008, zřídil mimo jiné předkupní právo pro Kraj Vysočina na pozemcích par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Obce Bohdalec. Jedná se o pozemky, které navazují na pozemek par. č. 1275/1, který je zastavěn místní komunikací. Obec požádala o zánik předkupního práva u těchto pozemků z důvodu záměru s jejich prodejem.

Návrh řešení

S ohledem na skutečnost, že Kraj Vysočina neplánuje v tomto území realizovat žádnou silniční stavbu, odbor majetkový navrhuje rozhodnout o zániku předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemkům par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí se zánikem předkupního práva u uvedených pozemků v k. ú. a obci Bohdalec, které jsou v majetku obce Bohdalec.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí se zánikem předkupního práva u uvedených pozemků v k. ú. a obci Bohdalec.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina zapsaného na pozemcích par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 v k. ú. a obci Bohdalec pro obec  Bohdalec.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz