Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-35: Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"

RK-29-2020-35.pdf, RK-29-2020-35pr01.pdf , RK-29-2020-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-29-2020-35
Název Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT".

Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení pokojů, zvětšení vstupních dveří do pokojů vč. statických opatření, likvidace azbestu z izolace stávajících rozvodů VZT, rekonstrukce instalací, podlah a povrchů pokojů, rekonstrukce koupelny, větrání se zpětným získáváním tepla v objektu Domova pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, st. p.č. 5669, v rozsahu 4 šachet. Práce budou prováděny za plného provozu domova pro seniory.

Stavební práce budou prováděny v období od ledna 2021 do 2. 12. 2021.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace Ing. Bohumilem Berounem, Slunná 1137, 674 01 Třebíč - Podklášteří, IČO 604 07 336, a to v částce cca 14 850 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády  č. 335/2019 se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 a 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejích členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-29-2020-35, př. 1
  • jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-35, př. 2

OM navrhuje k zadání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení nejpozději 12. 10. 2020
  • konec lhůty pro podávání nabídek 2. 11. 2020 (předpoklad)
  • způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT".

Krajský úřad Kraje Vysočina
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-29-2020-35, př. 1;
jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-35, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 12. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz