Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-36: Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice

RK-29-2020-36.pdf, RK-29-2020-36pr01.xlsx

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-29-2020-36
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice.

Obec Jezdovice předložila majetkovému odboru geometrický plán č. 280-22/2018, kterým byly zaměřeny chodníky, příp. veřejná prostranství v obci a požádala o jejich majetkoprávní vypořádání. Jedná se o pozemky uvedené v materiálu RK-29-2020-36, př. 1 v celkové výměře 2712 m2, které kraj převede do vlastnictví obce Jezdovice.

Obec Jezdovice realizovala stavbu "Chodníků podél silnice II/406 v Jezdovicích" na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřenou mezi Krajem Vysočina a obcí Jezdovice dne 12. 12. 2016. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení rady kraje č. 1967/38/2016/RK ze dne 14. 11. 2016.

Pozemky par. č. 1156/1, par. č. 1156/8, par. č. 1156/17, par. č. 1156/18, par. č. 1156/33, par. č. 1156/34, par. č. 1156/35, par. č. 1156/36, par. č. 1156/37, par. č. 1156/38, par. č. 1156/39, par. č. 1156/40, par. č. 1156/41 a par. č. 1156/56, z kterých byly odděleny převáděné pozemky, získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a kupními smlouvami ze dne 9. 10. 2008 a 10. 4. 2008. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 136 pro k. ú. a obec Jezdovice.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky uvedené v materiálu RK-29-2020-36, př. 1, zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 v k. ú. a obci Jezdovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice.

Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků uvedených v materiálu RK-29-2020-36, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedeným převody pozemků obci Jezdovice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků obci Jezdovice.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 v k. ú. a obci Jezdovice zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 v k. ú. a obci Jezdovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz