Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-37: Náhrada za trvalé znehodnocení části vodního díla

RK-29-2020-37.pdf, RK-29-2020-37pr01.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-29-2020-37
Název Náhrada za trvalé znehodnocení části vodního díla
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o náhradu za trvalé znehodnocení části vodního díla.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/353 Nové Veselí - obchvat“. V některých pozemcích, které jsou dotčeny touto stavbou, je uloženo potrubí - zatrubnění koryta bezejmenného drobného vodního toku. Správcem tohoto vodního díla je Povodí Moravy, s.p. Tento k dotčení (odstranění) části potrubí nemá námitek, požaduje však finanční náhradu za trvalé znehodnocení částí vodních děl - zrušení v délce 282 m. Náhrada byla vyčíslena znaleckým posudkem a to ve výši 85 600 Kč za trvalé znehodnocení části vodního díla. Dále je požadováno zaplacení nákladů ve výši 7 700 Kč - znalečné. Smlouva o náhradě za trvalé znehodnocení části vodního díla (hmotného majetku) je obsahem materiálu RK-29-2020-37, př. 1.

Nové potrubí bude vybudováno v rámci stavby, Povodí Moravy, s.p. ho však nepřevezme a zůstane proto v majetku a péči kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje přiznat náhradu škody, dle znaleckého posudku č. 2883-25-20 ze dne 24. 8. 2020, který vypracoval ing. Bořivoj Pejchal a uhradit náklady za zpracování znaleckého posudku.

Jiné řešení není možné dohodnout. 

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení části vodního díla (hmotného majetku) dle materiálu RK-29-2020-37, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství  souhlasí s uzavřením smlouvy.

Návrh usnesení rozhoduje
  • přiznat Povodí Moravy, s.p. finanční náhradu - peněžité plnění ve výši 85 600 Kč za znehodnocení části vodních děl v souvislosti s realizací stavby " II/353 Nové Veselí - obchvat" dle znaleckého posudku č. 2883-25-20 ze dne 24. 8. 2020 a dále uhradit tomuto státnímu podniku náklady ve výši 7 700 Kč spojené s vypracováním znaleckého posudku;
  • uzavřít s Povodím Moravy, s.p. Smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení části vodního díla (hmotného majetku) dle materiálu RK-29-2020-37, př. 1.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 2. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz