Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-38: Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí

RK-29-2020-38.pdf, RK-29-2020-38pr01.xlsx

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-29-2020-38
Název Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. a obci Úsobí.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zjistila určité nesrovnalosti  v katastru nemovitostí na části silnice III/3489 v obci Úsobí. Majetkový odbor proto zajistil zaměření této části silnice  geometrickým plánem č. 613-51/2020, podle kterého bude provedeno její majetkoprávní vypořádání.

Uvedeným geometrickým plánem byly zaměřeny díly oddělené z pozemků par. č. st. 16, st. 17/1, par. č. 28/1, par. č. 1106/5 a par. č. 1211/1 v k. ú. a obci Úsobí. V materiálu RK-29-2020-38, př. 1 jsou uvedeny díly pozemků v celkové výměře 222 m2 ve vlastnictví občanů, kteří souhlasí s jejich výkupem za kupní cenu 125 Kč/m2. Vlastníkem pozemku par. č. 1106/5, z kterého je oddělen díl "a" o výměře 16 m2, zastavěný silnicí III/3489,  je obec Úsobí.  Tato obec daruje díl "a" Kraji Vysočina.  

Návrh řešení

OM navrhuje úplatně nabýt díly pozemků včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-29-2020-38, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 a nabýt darem díl "a" o výměře 16 m2 oddělený z pozemku par. č. 1106/5 geometrickým plánem č. 613-51/2020 z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina.

Uvedené díly pozemků jsou zastavěny silnicí III/3489.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt díly pozemků dle materiálu RK-29-2020-38, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 125 Kč/m2 a nabýt darem díl "a" oddělený z pozemku par. č. 1106/5 z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina, zaměřeno vše podle geometrického plánu č. 613-51/2020 pro k. ú. a obec Úsobí.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků v k.ú. a obci Úsobí

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Úsobí

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • úplatně nabýt díly pozemků včetně součástí a příslušenství zaměřené geometrickým plánem č. 613-51/2020 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálu RK-29-2020-38, př. 1;
  • nabýt darem díl "a" o výměře 16 m2 oddělený z pozemku par. č. 1106/5 dle geometrického plánu č.  613-51/2020 v k. ú. a obci Úsobí z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz