Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-41: Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK

RK-29-2020-41.pdf, RK-29-2020-41pr01.xlsx

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-29-2020-41
Název Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK
Zpracoval M. Maňoušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje změnu usnesení 2175/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019.

Rada kraje uvedeným usnesením rozhodla m. j. uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu RK-37-2019-56, př. 2. Pod pořadovým číslem 6 byl v žádosti ze dne 19. 11. 2019 o sepsání smlouvy o zřízení služebnosti ke stavbě "Řásná, obnova NN podél hl. silnice" uveden zásah do pozemků p.č. 1401, 1398/1, 1438/1, 1452/1 a 1446/1 v k.ú. a obci Řásná ve vlastnictví Kraje Vysočina - protlak či podvrt v délce 81,24 m (400 Kč/bm) a souběžné uložení  ve vozovce nebo zpevněné krajnici v délce 134,77 m (1000 Kč/bm), z čehož plyne částka dle schváleného ceníku 167 266 Kč bez DPH. Dne 5. 2. 2020 byla firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s. doručena nová žádost, kde je uvedeno - protlak či podvrt v délce 81,24 m (500 Kč/bm podle nového ceníku) a souběžné uložení kabelku mimo vozovku nebo zpevněnou krajnici (200 Kč/bm) v délce 134,77 m. Tuto skutečnost potvrdila i Krajská správa údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Celková úplata se tedy sníží na částku ve výši 67 574 Kč bez DPH. Oprávněný proto žádá o změnu usnesení co se týká výše úplaty.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje provést změnu uvedeného usnesení tak, že v materiálu RK-37-2019-56, př. 2 se žádost o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-29-2020-41, př. 1. Změna spočívá v nové výši úplaty.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 2175/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 tak, že v materiálu RK-37-2019-56, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-29-2020-41, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz