Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-42: Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava

RK-29-2020-42.pdf, RK-29-2020-42pr01.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-29-2020-42
Název Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava společnosti ZEPOD, spol. s.r.o.

Společnost ZEPOD, spol. s. r. o. požádala o odkoupení pozemků par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava. Pozemek par. č. st. 382/6 je zastavěn zemědělskou stavbou, která je ve vlastnictví žadatele a pozemek par. č. 1467/19 je využíván jako přístup k zemědělské stavbě. Jedná se o pozemky pod vyřazenou silnicí a jsou tudíž pro kraj nepotřebné a nevyužitelné. V lokalitě se nacházejí ještě jiné firmy a prodejem požadovaných pozemků by mohlo dojít k problémům přístupu pro ostatní. Majetkový odbor proto požádal stanovisko městys Želetavu, který uvedl, že s prodejem žadateli souhlasí.

Pozemky par. č. st. 382/6 a par. č. 1467/19 v k. ú. a obci Želetava získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 313 pro k. ú. a obec Želetava.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti společnosti ZEPOD, spol. s. r. o., Podolí 320, 675 26 Želetava o prodej pozemků par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava vyhovět. Pozemky budou prodány za 125 Kč/m2.

Pozemky jsou pro činnost kraje i Krajské správy a údržby silnic Vysočiny nepotřebné a nevyužitelné. OM v souladu s článkem 2. odst. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina navrhuje přímý prodej pozemků do vlastnictví žadatele, protože se jedná o pozemek pod stavbou zájemce a související s jeho pozemkem.

Kupní smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje pozemků par. č. st. 382/6 a par. č. 1467/19 v k. ú. a obci Želetava na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví žadatele.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s prodejem uvedených pozemků v k. ú. a obci Želetava.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s prodejem uvedených pozemků v k. ú. a obci Želetava.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemky par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEPOD, spol. s.r.o., Podolí 320, 675 26 Želetava za kupní cenu 125 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz