Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-43: Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"

RK-29-2020-43.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-29-2020-43
Název Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008".

V rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Po dokončení uvedené stavby byl vyhotoven geometrický plán na skutečné zaměření této stavby, který byl na základě kolaudačního souhlasu pro stavbu "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" zapsán do katastru nemovitostí. Jedním z nově oddělených dotčených pozemků je i pozemek par. č. 1356/22 v katastrálním území Želiv, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem pro Povodí Vltavy, statní podnik. Tento pozemek se nachází pod silničním tělesem komunikace II/129, a pro Povodí Vltavy, státní podnik je nepotřebným majetkem, který je ochotno bezúplatně převést na Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 v katastrálním území Želiv, nacházející se pod silničním tělesem komunikace II/129.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 v katastrálním území Želiv nacházející se pod stavbou "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008". Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v katastrálním území Želiv z vlastnictví České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz