Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-46: Návrh na změnu usnesení 0545/09/2020/RK

RK-29-2020-46.pdf, RK-29-2020-46pr01.xlsx

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-29-2020-46
Název Návrh na změnu usnesení 0545/09/2020/RK
Zpracoval M. Maňoušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Rada kraje usnesením 0545/09/2020/RK rozhodla m. j. uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu RK-09-2020-36, př. 2.

Pod pořadovým číslem 8 byla žádost o sepsání smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Vodovod pro obec Spytice" podaná oprávněným ze služebnosti Městysem Vilémov na pozemky par. č. 719/2 v k.ú. a obci Zvěstovice a par. č. 646/1 a 646/2 v k.ú. Spytice a obci Vilémov.

Před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí byl na základě Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zrušení věcného břemene SPU 362816/2019 přečíslován pozemek par. č. 646/1 v k.ú. Spytice a obci Vilémov na pozemek par. č. 928.

Městys Vilémov nechal vyhotovit nový geometrický plán (GP) č. 122-410/2019 k pozemkům par. č. 646/2 a 928 v k.ú. Spytice a obci Vilémov, pro k.ú. a obec Zvěstovice platí předchozí GP.

Změna usnesení spočívá ve změně pozemku par. č. 646/1 na par. č. 928 v k.ú. Spytice a obci Vilémov.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje provést změnu uvedeného usnesení tak, že se v materiálu RK-09-2020-36, př. 2 se žádost o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 nahrazuje materiálem RK-29-2020-46, př. 1, změna spočívá v označení zatěžovaného pozemku.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0545/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 tak, že v materiálu RK-09-2019-36, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 8 nahrazuje materiálem RK-29-2020-46, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz