Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-47: Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Otín u Měřína, k. ú. Nová Zhoř

RK-29-2020-47.pdf, RK-29-2020-47pr01.docx

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-29-2020-47
Název Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Otín u Měřína, k. ú. Nová Zhoř
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace připravuje investiční akci s názvem "II/349 Otín - most ev.č. 349-003". Mezi dotčenými pozemky jsou pozemky par. č. 730 - vodní plocha v k.ú. Otín u Měřína a par. č. 143/1 - vodní plocha v k.ú. Nová Zhoř, ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření pro Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/1, 602 00 Brno.

Pokud chce investor získat stavební povolení, popř. sloučené stavební povolení a územní rozhodnutí trvá Povodí Moravy, s. p. na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Vzhledem k tomu, že investor je KSÚSV, bude smlouva třístranná. Smlouva bude uzavírána úplatně za náhradu zjištěnou podle cenových platných v době uzavírání smlouvy, kdy minimální úplata činí 5 000 Kč + DPH v příslušné sazbě.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Povodím Moravy s.p. (na straně budoucího povinného ze služebnosti), Krajem Vysočina (na straně budoucího oprávněného ze služebnosti) a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny (na straně investora) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na dotčení pozemků  v k.ú. Otín u Měřína a v k.ú. Nová Zhoř, které umožní KSÚSV získat územní, popř. společné územní a stavební povolení.

Návrh smlouvy je obsahem materiálu RK-29-2020-47, př. 1.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno IČO: 708 900 13 na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a KSÚSV, na straně investora smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "II/349 Otín - most- ev.č. 349-003" dle materiálu RK-29-2020-47, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz