Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-50: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“

RK-29-2020-50.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-29-2020-50
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením rady č. 1842/30/2018/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. Projektový záměr byl projednán a schválen na jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 9. 10. 2018. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 168 201 174,24 Kč. Projekt je financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI financuje náklady na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Na základě žádosti o změnu Rozhodnutí ze dne 8. srpna 2019, která zakládá změnu právního aktu, došlo k navýšení rozpočtu projektu o 116 579 765,76 Kč na celkovou hodnotu projektu 284 780 940,00 Kč, k zapojení 3 nových druhů sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra, osobní asistence) do projektu od 1. 10. 2019 a k prodloužení realizace projektu o 6 měsíců z 31. 10. 2020 na 30. 4. 2021. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 dle druhů služeb.

V červenci 2020 byla podána 3. Zpráva o realizaci projektu, která byla zpracována za období 01.01.2020 – 30. 6. 2020.

Návrh řešení

V září 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 66 566 770,92 Kč a připsána dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č.ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 01.01.2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 66 566 770,92 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 66 566 770,92 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz