Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-51: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“

RK-29-2020-51.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-29-2020-51
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
Zpracoval K. Píbilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 03_15_018 – Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ.

Kraj Vysočina předložil na základě schváleného usnesení č. 1852/33/2019/RK do dané výzvy žádost k projektu. Projekt Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974 byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ/03/018/0013974 ze dne 20. 3. 2020.

Cílem projektu je systémová změna v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Pilotně bude vyzkoušen nový model poskytování dlouhodobé péče, a to za pomoci krajského koordinátora a regionálních koordinátorů pomoci za účelem zvýšení kvality života klientů sociálně zdravotního pomezí. Zahájení realizace projektu je od 1. 4. 2020 a ukončení do 30. 9. 2022. Celkové způsobilé náklady projektu činí 35 449 209,60 Kč a budou hrazeny z 95 % z evropských fondů a státního rozpočtu, spoluúčast kraje byla stanovena ve výši 5 % celkových nákladů projektu. Na základě Usnesení zastupitelstva č. 0132/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 byl schválen převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina ve výši 5 % celkových nákladů projektu, tj. max. 1 772 460,52 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Projekt je financován zálohově (v tzv. režimu ex-ante), první část dotace ve výši 10 103 024,71 Kč byla přijata dne 26. 3. 2020, rozpočtové opatření – přijetí účelové neinvestiční dotace do rozpočtu kapitoly Evropské projekty bylo schváleno usnesením č. 0636/11/2020/RK.

Za první monitorovací období projektu, tj. za období od 1. 4. – 30. 6. 2020, byla zpracována zpráva o realizaci a žádost o platbu, dokumenty byly schváleny usnesením č. 1374/23/2020/RK a dne 30. 7. 2020 předloženy řídícímu orgánu na MPSV. Dne 17. 9. 2020 byla zpráva o realizaci a žádost o platbu schválena a dne 22. 9. 2020 jsme obdrželi zprávu o proplacení finančních prostředků ve výši 2 307 032,43 Kč, z toho částka zálohy na krytí investičních výdajů činí: 2 185 000 Kč a na neinvestiční výdaje: 122 032,43 Kč.

Návrh řešení

Dne 22. 9. 2020 byla z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u ČNB, č. ú.: 94-0032925681/0710 účelová dotace ve výši 2 307 032,43 Kč. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 1. 4. 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 307 032,43 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 307 032,43 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz