Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-52: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

RK-29-2020-52.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-29-2020-52
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpracoval M. Beranová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá problematikou přijetí účelově určené dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“). Tato dotace je poskytnuta nad rámec výplaty státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP. Jedná se o tato zařízení – Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, kterým bylo vydáno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany podle ustanovení § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k § 39 odst. 2 citovaného zákona.

Na základě rozhodnutí MPSV byly jednotlivým příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina provozujícím ZDVOP, které se do dotační výzvy zapojily, přiznány finanční prostředky v celkové výši 798 696 Kč. Částka 798 696 Kč byla dne 14. 9. 2020 připsána na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MPSV v celkové výši 798 696 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro:

  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci o částku 54 000 Kč;
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci o částku 327 816 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci o částku 416 880 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 798 696 Kč určené pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 798 696 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 54 000 Kč;
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 327 816 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 416 880 Kč;
  • o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz