Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-54: Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.

RK-29-2020-54.pdf, RK-29-2020-54pr01.xls

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-29-2020-54
Název Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 22. 5. 2018 usnesením č. 0915/16/2018/RK rozhodla uzavřít Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“. Schválené dohody upravují vzájemné vztahy mezi Krajem a příspěvkovými organizacemi za účelem poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů při vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“. Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací Kraje Vysočina a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb. Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu je nezbytné pracovníky účastnící se projektu nahradit jinými, což představuje náklady na náhradu mzdy. V souladu s uzavřenými dohodami budou platby poskytovány na základě žádostí o platbu podanými příspěvkovými organizacemi zapojenými do projektu, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za měsíce, k nimž se žádost o platbu vztahuje. Poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ bude schvalováno radou kraje jako navýšení příspěvku na provoz.

Žádosti o platbu za měsíce červen, červenec 2020 byly organizací předkládány postupně společně s povinnými přílohami uvedenými v uzavřené Dohodě o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů. V souladu s podmínkami dohody předkládáme žádost o navýšení příspěvku na provoz při nejbližším termínu Rady kraje, poté, co byly řádně doloženy všechny požadované doklady zajišťující kontrolu uznatelnosti výdajů, které vycházejí z uznatelných nákladů příspěvkové organizace zapojené do projektu. 

Souhrnné navýšení příspěvku na provoz u organizace:

  1. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace: 14 928,30 Kč 

Celkem: 14 928,30 Kč. 

Prostředky jsou hrazeny z rozpočtu projektu Učit se společně, růst individuálně.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje schválila navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v celkové výši 14 928,30 Kč na činnost příspěvkové organizace s rozpisem dle materiálu RK-29-2020-54, př. 1. Částky jsou stanoveny bez zaokrouhlení, aby odpovídaly výkazům vyúčtování mzdových nákladů uplatněným v rámci projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 14 928,30 Kč dle materiálu RK-29-2020-54, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz