Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-56: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou"

RK-29-2020-56.pdf, RK-29-2020-56pr01.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-29-2020-56
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou"
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předložený materiál řeší rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou". Veřejná zakázka byla v rámci jednoho zadávacího řízení rozdělena na dvě části, a to 1. část - dodávka nábytku a 2. část - dodávka sedacího nábytku.

Pro výběr dodavatele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 26.08.2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena s DPH (80%) a doba dodání (20%).

Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 11. 9. 2020 v 11 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 9 řádných nabídky, z čehož do první části bylo podáno 6 nabídek a do druhé části také 6 nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru sociálních věcí dne 14. 9. 2020 a bylo zkontrolováno, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s ust. § 109/2 ZZVZ. Všechny podané nabídky těmto požadavkům vyhověly.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. Jeden z  dodavatelů musel být vyzván k objasnění své nabídky z důvodu uvedení různé doby dodání v rámci dokumentů nabídky.

V průběhu jednání hodnotící komise bylo nejprve provedeno hodnocení všech nabídek a následně posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u nejvýhodnější nabídky.

V rámci první části veřejné zakázky na dodávku nábytku, byl účastník zadávacího řízení jehož nabídka obsahovala nejvýhodnější nabídku (Z TECHNIK s.r.o.)vyzván k doplnění, jelikož nabídka neobsahovala veškeré povinné náležitosti. Následně tento uchazeč oznámil, že se vzdává účasti v tomto výběrovém řízení. Komise tedy opětovně hodnotila nabídky a posoudila splnění podmínek účasti u druhé nejvýhodnější nabídky. Hodnotící komise závěrem konstatovala, že nabídka společnosti EXBYDO s. r. o., která byla vyhodnocena po vyřazení uchazeče Z TECHNIK s.r.o. jako původně nejvýhodnější, splňuje všechny stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení.

V rámci druhé části veřejné zakázky hodnotící komise konstatovala, že nabídka společnosti PROFIL NÁBYTEK, a. s., která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, splňuje všechny stanovené podmínky účasti v  zadávacím řízení.

Z průběhu zadávacího řízení byly pořízeny zprávy a protokoly o jednání komise, které jsou obsahem materiálu RK-29-2020-56, př. 1.

Návrh řešení

V rámci první části veřejné zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka v pořadí byla hodnocena nabídka dodavatele EXBYDO s.r.o., IČO: 62497791, sídlo: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov , s nabídkovou cenou 3 334 970,54 Kč s DPH. Tato nabídka splnila veškeré podmínky k účasti v zadávacím řízení a Radě Kraje Vysočina se navrhuje v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodnout o výběru tohoto účastníka zadávacího řízení.

V rámci druhé části veřejné zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka v pořadí byla hodnocena nabídka dodavatele PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO: 48202118, sídlo: Hradská 280, 396 01 Humpolec, s nabídkovou cenou 599 960,35 Kč s DPH. Tato nabídka splnila veškeré podmínky k účasti v zadávacím řízení a Radě Kraje Vysočina se navrhuje v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodnout o výběru tohoto účastníka zadávacího řízení.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vybrat dodavatele EXBYDO s.r.o., IČO: 62497791, sídlo: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 1. Část – dodávka nábytku";

rozhoduje

vybrat dodavatele PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO: 48202118, sídlo: Hradská 280, 396 01 Humpolec, k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 2. Část – dodávka sedacího nábytku";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr obou dodavatelů všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření obou smluv.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz