Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-57: Návrh na schválení aktualizovaných plánů investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

RK-29-2020-57.pdf, RK-29-2020-57pr01.xlsx

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-29-2020-57
Název Návrh na schválení aktualizovaných plánů investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
Zpracoval H. Dolejší, V. Dvořáková, O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší návrh na schválení aktualizace plánů investic škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a souhlas s realizací investičních akcí.

Usnesením č. 0885/16/2020/RK dne 19. 5. 2020 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2020 za odvětví školství dle materiálu RK-16-2020-36, př. 1. Jejich součástí byly mj. investiční plány, které byly dle aktuálních potřeb organizacemi upravovány se souhlasem rady kraje. Uvedeným usnesením bylo současně ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení uložena povinnost odložit realizaci akcí dle schválených investičních plánů. Umožněna je pouze realizace akcí dle specifikovaných výjimek a dále akcí, u nichž jednotlivě organizace požádají o souhlas s realizací akce.

Na základě výzvy OŠMS organizace aktualizovaly podle aktuálních potřeb a zdrojů své investiční plány, které obsahují pouze akce, které jsou organizace schopny uskutečnit do konce kalendářního roku 2020. Předložený návrh zahrnuje ve smyslu předchozí věty i akce, na které byl v rámci rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 schválen investiční příspěvek. Poskytnutí investičního příspěvku je kryto prostředky alokovanými na kapitole Školství, mládeže a sportu.

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství.
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit předložený návrh investičních plánů škol a školských zařízení na rok 2020 dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které nahrazují všechny v roce 2020 již schválené investiční plány, a vyslovit souhlas s realizací investičních akcí dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které nahrazují schválené investiční plány na rok 2020 ve znění jejich průběžně odsouhlasených změn;

 

souhlasí

s realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které je nutné nebo vhodné realizovat bez dalšího odkladu do konce roku 2020, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, školy a školská zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz