Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-58: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

RK-29-2020-58.pdf, RK-29-2020-58pr01.doc

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-29-2020-58
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
Zpracoval O. Králík, H. Procházková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitelky Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou (dále též „organizace“) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, která se týká přijetí účelového daru do vlastnictví organizace.

Ředitelka organizace obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí daru 25 ks různých nových knih do školní knihovny pro žáky v celkové výši 4 594 Kč. Dar bude použit pro vzdělávání žáků.

Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-29-2020-58, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2019 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

 

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-58, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-58, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz