Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-61: Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384

RK-29-2020-61.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-29-2020-61
Název Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 (dále také "Příspěvková organizace").

Usnesením 0236/01/2018/ZK ze dne 6. 2. 2018 schválilo zastupitelstvo kraje spolufinancování projektu "Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy" (dále jen "Projekt") do výše 4,3 mil. Kč, tedy 50 % z vynaložených finančních prostředků bez DPH po odečtení dotace.

Cílem Projektu byla výstavba skladovacího prostoru pro uskladnění senáže a siláže včetně pořízení naskladňovací techniky a aplikátoru kejdy v rámci budování Centra zemědělského vzdělávání. Projekt byl finančně podpořen z Programu rozvoje venkova.

Příspěvková organizace vynaložila na realizaci Projektu finanční prostředky ve výši 11 626 049 Kč bez DPH a obdržela dotaci ve výši 4 304 000 Kč, projekt bude Krajem Vysočina spolufinancován částkou 3 661 025 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje poskytnout Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 finanční prostředky ve výši 3 661 025 Kč, a to z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00999) z prostředků na spolufinancování schváleného "Projektu" z Programu rozvoje Venkova.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství o částku 3 661 025 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 3 661 025 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 o částku 3 661 025 Kč na spolufinancování projektu "Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz