Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-62: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina

RK-29-2020-62.pdf, RK-29-2020-62pr01.xlsx

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-29-2020-62
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval L. Stejskal, O. Králík, D. Kahounová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu z důvodu financování práce psychologa v dětských domovech zřizovaných Krajem Vysočina v kalendářním roce 2020.

MŠMT zřizuje dětské domovy se školou, které zajišťují péči o děti se závažnými poruchami chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči. Kraje zřizují dětské domovy, do kterých jsou umísťovány děti ve věku zpravidla od tří do nejvýše osmnácti let. I když v posledních letech přibývá dětí se závažnými poruchami chování a duševními poruchami, MŠMT kapacitu dětských domovů se školou nezvyšuje. Dochází tedy k tomu, že do běžných dětských domovů jsou umísťovány děti, které patří do dětských domovů se školou. Tyto děti vyžadují zvýšenou psychologickou a psychiatrickou péči, na kterou nemají běžné dětské domovy finanční prostředky.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje poskytnout formou zvýšení příspěvku na provoz dětským domovům, které jsou zřizovány Krajem Vysočina, finanční podporu v souhrnné výši 750 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s prací psychologa v dětských domovech. Přitom navrhuje nestanovit formu zajištění psychologické péče a ponechat na zvážení jednotlivým dětským domovům, zda péči zajistí formou pracovněprávního vztahu, nebo jiným způsobem. Rozdělení celkové částky 750 000 Kč do jednotlivých dětských domovů je navrhováno podle průměrné naplněnosti a je uvedeno v materiálu RK-29-2020-62, př. 1. Dětské domovy provedou na konci roku 2020 vyúčtování spotřebovaných finančních prostředků na psychologickou péči o děti svěřené do ústavní výchovy. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 jsou alokovány prostředky ve výši 750 000 Kč na financování práce psychologa v dětských domovech zřizovaných krajem (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy, ÚZ 00330 - Odborné psychologické poradenství v dětských domovech).

Finanční prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dětským domovům zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených s prací psychologa v dětských domovech v kalendářním roce 2020 dle materiálu RK-29-2020-62, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz