Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-29-2020-63: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19

RK-29-2020-63.pdf, RK-29-2020-63pr01.xlsx

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-29-2020-63
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
Zpracoval D. Kahounová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ a jejich zprostředkování právnickým osobám.

Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost dětského domova a dětského domova se školou neinvestiční finanční prostředky účelově určené na mimořádné odměny zaměstnanců za jejich mimořádnou a nadstandardní práci v období vyhlášeného nouzového stavu.

Do rozvojového programu se přihlásilo 9 právnických osob, které vyhověly vyhlášeným podmínkám. MŠMT žádosti vyhodnotilo a rozhodnutím č. MSMT-33493-10/2020-45 poskytlo kraji finanční prostředky v celkové výši 7 037 026 Kč s účelovým určením pro právnické osoby uvedené v materiálu RK-29-2020-63, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS radě kraje navrhuje: 

  • schválit navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ v celkové výši 7 037 026 Kč;
  • schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ dle tabulky 1 materiálu RK-29-2020-63, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ dle materiálu RK-29-2020-63, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 7 037 026 Kč – na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ (ÚZ 33080).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ v celkové výši 7 037 026 Kč;
  • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ v roce dle tabulky 1 materiálu RK-29-2020-63, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ právnickým osobám vykonávajícím činnost dětských domovů a dětských domovů se školou dle materiálu RK-29-2020-63, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz