Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2018-12: Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

RK-30-2018-12.pdf, RK-30-2018-12pr01.xlsx

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-30-2018-12
Název Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval J. Dvořáková, D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina v současné době zajišťuje protialkoholní záchytnou službu (dále jen "záchytná služba") externě prostřednictvím společnosti Služby města Jihlavy s.r.o., a to na základě Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení v roce 2012 na dobu neurčitou.

Dne 26. 9. 2017 obdržel Kraj Vysočina výpověď Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013 uzavřenou mezi Krajem Vysočina, jako objednatelem a  SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem.

Výpovědní lhůta podle smlouvy je šest měsíců a započala běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení této výpovědi (1. 10. 2017), tudíž byl provoz záchytné služby zajištěn do konce března roku 2018.

Na základě výpovědi ze strany provozovatele začal odbor zdravotnictví připravovat veřejnou zakázku, která měla za cíl zajistit dalšího provozovatele záchytné služby na území Kraje Vysočina. Zakázka byla vypsána 6. 12. 2017 s datem pro podání nabídek do 15. 1. 2018. Během lhůty nepřišly žádné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a nebyla podána žádná nabídka.

Usnesením č. 0155/04/2018/RK ze dne 30. 1. 2018 rada kraje schválila uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice (dohoda o nepřihlédnutí k podané výpovědi), s tím že se vytvoří dostatečný časový prostor pro hledání konečného řešení do konce října tohoto roku.

Dne 6. 4. 2018 obdržel Kraj Vysočina výpověď Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 21. 2. 2013 uzavřenou mezi Krajem Vysočina, jako objednatelem a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem. Na základě této výpovědi je provoz záchytné služby zajištěn stávajícím provozovatelem do konce října roku 2018.

Na základě výše uvedeného bylo zahájeno jednání vedoucí k zajištění provozování záchytné služby prostřednictvím Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“). Následně zastupitelstvo kraje usnesením č. 0469/04/2018/ZK pověřilo nemocnici k provozování a  zajištění protialkoholní záchytné stanice, a to od 1. 11. 2018.

Návrh řešení

Dne 19. 6. 2018 pověřilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0469/04/2018/ZK změnou zřizovací listiny Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, provozováním a zajištěním protialkoholní záchytné služby od 1. 11. 2018 pro Kraj Vysočina.

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 400 000 Kč určených na zajištění provozování protialkoholní záchytné služby pro území kraje v měsících listopad a prosinec 2018. Náklady na zajištění provozu protialkoholní záchytné služby Nemocnicí Jihlava, příspěvkové organizace od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 jsou vyčísleny v materiálu RK-30-2018-12, př. 1.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a  je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 je 36 189 tis. Kč, částka 400 tis. Kč bude vykryta v rámci stávajícího rozpočtu § 3539.  

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je na kapitole Zdravotnictví, na § 3539 s  financováním provozování protialkoholní záchytné služby Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, uvažováno ve výši 7 500 tis. Kč.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-53.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 –  Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 000 000 Kč při současném zvýšení § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 1 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 400 000 Kč za účelem zajištění provozování protialkoholní záchytné služby pro území kraje v měsících listopad a prosinec 2018.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz