Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2018-47: Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“

RK-30-2018-47.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-30-2018-47
Název Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
Zpracoval D. Voborská, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ (dále také „projekt“).

12. 12. 2017 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0590/07/2017/ZK převod finančních prostředku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na realizaci aktivit projektu ve výši 4 200 000 Kč.

Projekt se realizuje od 15. 2. 2018 do 31. 12. 2020. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno poskytovatelem dotace, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 13. 8. 2018.

3. 9. 2018 byla na účet vedený u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ připsána účelová dotace ve výši 23 578 227,65 Kč.

18. 9. 2018 Rada Kraje Vysočina schválila rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Učíme se ze života pro život“ o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy usnesením č. 1650/25/2018/RK.

Následně byla partnerům projektu na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem schválené 15. 5. 2018 Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením 0451/03/2018/ZK poskytnuta zálohová platba ve výši 30 % jejich rozpočtů na realizaci aktivit projektu. Celkem se jednalo o 18 229 146,16 Kč.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů převedené na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ musely být čerpány do té doby, než na něj byla připsána účelová dotace, je schválený převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ nedostatečný.

Z výše uvedeného důvodu a z důvodu realizace následujících aktivit projektu je třeba zajistit další předfinancování projektu ve výši 10 000 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na realizaci dalších aktivit projektu ve výši 10 000 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický
Schválené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu, předpokládaná spoluúčast kraje ve výši cca 4,2 mil. Kč se nemění.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na realizaci dalších aktivit projektu ve výši max. 10 000 000 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz