Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2018-48: Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

RK-30-2018-48.pdf, RK-30-2018-48pr01.pdf , RK-30-2018-48pr02.pdf , RK-30-2018-48pr03.pdf , RK-30-2018-48pr04.pdf , RK-30-2018-48pr05.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-30-2018-48
Název Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích, na podporu lesnictví v roce 2018 v Kraji Vysočina.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 6. 2018 schválilo usnesením č. 0548/04/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích (dále jen „Zásady“). Předmětem dotace je: přirozená obnova, umělá obnova, opakovaná výchova, zřizování oplocenek, individuální ochrana poloodrostků a odrostků, individuální mechanická ochrana kostry porostu proti škodám zvěří. Příjemci dotace jsou vlastníci nebo nájemci lesních pozemků, které se nacházejí, na území Kraje Vysočina.

Žádosti byly posouzeny podle Zásad. Seznam žádostí o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích podle Zásad je uveden v materiálu RK-30-2018-48, př. 1, RK-30-2018-48, př. 2 a v neveřejném materiálu RK-30-2018-48, př. 3. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-30-2018-48, př. 1 ve výši 1 389 770 Kč (celkem 13 žádostí), dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2 ve výši  161 500 Kč (1 žádost) a materiálu RK-30-2018-48, př. 3 ve výši 1 853 650 Kč. Žadatelé předkládali požadavky na přirozenou obnovu, umělou obnovu, opakovanou výchovu, zřizování oplocenek a individuální ochranu poloodrostků. Žádosti, které jsou kráceny, neodpovídají Zásadám (např. chybně uvedené počty poloodrostků v případě individuální ochrany, nebo špatnou dřevinu v případě přirozeného zmlazení). Žádná žádost nebyla zamítnuta. U smluv, které jsou připravovány pro obce, nejsou doplněna jména starostů, z důvodu probíhajících jednání o novém složení vedení obcí po volbách.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že uvedené výdaje nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Zemědělství, navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Zemědělství za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Navrhujeme radě kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost  o částku 1 853 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 853 650 Kč určenou na poskytnutí dotací;
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 3 (neveřejná příloha);
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 4 (neveřejná příloha); 

a dále navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost   o částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 551 270  Kč určenou na poskytnutí dotací;
 • vyhradit si právo rozhodnout v souladu s § 37 zákona o krajích o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 5.
Stanoviska Odbor informatiky

položky byly zaevidovány v systému e-Dotace.

Odbor ekonomický

Podpora lesního hospodářství je uvedena ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 v „Dalších možných požadavcích OŽPZ“.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 37 793 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o  částku 1 853 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 853 650 Kč určenou na poskytnutí dotací;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 4;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 1;
 • rozhodnout vyhradit si právo rozhodnout o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 5.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz