Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-03: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“

RK-30-2020-03.pdf, RK-30-2020-03pr01.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-30-2020-03
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZ“) vyhlásilo program „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ (dále také „Program“). V rámci Programu podaly nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále také „Nemocnice“), žádost o přidělení dotace na realizaci projektů (dále také „Projekty“).

MZ vydalo v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a  o  změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí č.  166/2020/COVID/CAU, 231/2020/COVID/CAU, 83/2020/COVD/CAU, 270/2020/COVID/CAU, 246/2020/COVID/CAU o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 pro Nemocnice v celkové výši 393 544 002,40 Kč dle materiálu RK-30-2020-03, př. 1.

Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu nákladů souvisejících s realizací Projektů.

 

Závěrečnou zprávu jsou Nemocnice povinny odeslat na MZ do 15. 2. 2021.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnic ve výši neinvestičních účelově určených finančních prostředků dle materiálu RK-30-2020-03, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 393 544 002,40 Kč určené pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na „Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ (ÚZ 35442).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ ve výši 393 544 002,40 Kč (ÚZ 35442) s určením pro Nemocnice zřizované Krajem Vysočina;  
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 83 393 152,26 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 108 554 476,41 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 53 206 285,74 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 71 712 470,20 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 76 677 617,79 Kč

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-30-2020-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 13. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz