Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-05: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-30-2020-05.pdf, RK-30-2020-05pr01.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-30-2020-05
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Krylová, L. Krátká, J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0159/03/2019/RK schválila záměr instalace a provozování kogeneračních jednotek externím dodavatelem v umístění a provozování kogenerační jednotky v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci (dále také „nemocnice“).

Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na odstranění nebezpečného odpadu, který byl objeven na pozemku Kraje Vysočina při realizaci zemních prací akce nazvané „Instalace kogenerační jednotky“ dle materiálu RK-30-2020-05, př. 1.

Náklady na odstranění nebezpečného odpadu jsou ve výši 209 581,68 Kč včetně DPH.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 209 581,68 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 209 581,68 Kč pro nemocnici na úhradu nákladů spojených s odstraněním nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“. Současně se navrhuje u nemocnice provést úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a  je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v  souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 14 378 tis. Kč.  

Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 209 581,68 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 209 581,68 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 209 581,68 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s odstraněním nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“;
ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 18. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz