Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-06: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-30-2020-06.pdf, RK-30-2020-06pr01.xls

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-30-2020-06
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení §21ab odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“), které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ dne 7. 10. 2020 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky v celkové výši 4 412 092 Kč (ÚZ 35015). Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice v roce 2020 je uveden v materiálu RK-30-2020-06, př. 1.

U Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice Jihlava“) došlo ke změně rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z důvodu ukončení specializačního vzdělávání) a na základě toho bylo nutné vrátit na účet Ministerstva zdravotnictví (dále také „MZ“) část účelově určené státní dotace přijaté do rozpočtu kraje ve výši 21 711 Kč (ÚZ 35019). Přehled výše vrácených finančních prostředků spojených se specializačním vzděláváním rezidenta určených pro Nemocnici Jihlava v roce 2020 je uveden v materiálu RK-30-2020-06, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá jak ve zvýšení, tak ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic ve výši dotací poukázaných MZ na účet kraje snížené o finanční prostředky vrácené na účet MZ dle materiálu RK-30-2020-06, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 4 412 092 Kč na rezidenční místa – lékařské obory (ÚZ 35015). Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-30-2020-xx, př. 1.

Současně nemá připomínky k navrhovanému snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o provedenou vratku z poskytnuté dotace na rezidenční místa (nelékařské obory, ÚZ 35019) ve výši 21 711 Kč do státního rozpočtu dle změny rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 4 412 092 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 050 000 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 471 912 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 210 045 Kč
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 260 135 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 420 000 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-30-2020-06, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 21 711 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 21 711 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz