Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-08: Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020

RK-30-2020-08.pdf, RK-30-2020-08pr01.xls , RK-30-2020-08pr02.pdf , RK-30-2020-08pr03.doc

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-30-2020-08
Název Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020
Zpracoval M. Krylová, J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina jsou podle čl. 7 odst. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019 č. 01/19 (dále jen „pravidla“) povinni sestavovat, naplňovat, kontrolovat a předložit k projednání a ke schválení zřizovateli plán činnosti příspěvkové organizace. Dle čl. 7 odst. 6 pravidel je plán činnosti příspěvkové organizace, kromě střednědobého plánu, plán krátkodobý – finanční plán na kalendářní rok.

Dle čl. 7 odst. 8 pravidel se finanční plán příspěvkové organizace skládá z plánu nákladů a výnosů (rozpočet), položkového rozpisu investic, plánu oprav, odpisového plánu, plánu fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb) a plánu lidských zdrojů.

Sestavení rozpočtu příspěvkové organizace, který schvaluje zřizovatel, vyplývá dále z § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Radě kraje jsou tyto návrhy rozpočtů a plánů předkládány společně s výsledky hospodaření za rok 2019 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci a Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci (dále jen „Zdravotnické PO“). Zdravotnické PO při sestavování návrhu rozpočtů a plánů na rok 2020 vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, investiční příspěvek, případně odvod z fondu investic).

Rozpočet, který je rozepsán na nejdůležitější náklady a výnosy, a který ovlivňuje výši výsledku hospodaření, je uveden v materiálu RK-30-2020-08, př. 1 spolu s plány, výsledky hospodaření za rok 2019 a závaznými ukazateli. Obsahuje také investiční karty k jednotlivým investičním záměrům roku 2020.

V materiálu RK-30-2020-08, př. 2 jsou uvedeny komentáře jednotlivých zdravotnických PO k návrhům předkládaných rozpočtů a plánů na rok 2020. Materiál RK-30-2020-08, př. 3 tvoří komentáře k výsledkům hospodaření roku 2019 všech zdravotnických PO.

V předkládaných rozpočtech jsou zohledněny také dopady epidemie onemocnění COVID-19 podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (Vyhláška č. 305/2020 Sb.).

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) a ostatní plány zdravotnických PO na rok 2020 spolu se závaznými ukazateli dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1 a jejich profinancování

a stanovit:

 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy na rok 2020 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;
 • Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku pořízeného mimo investiční transfer.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá připomínek k návrhu usnesení. Investiční plány a plány oprav nemovitého majetku byly s odborem majetkovým projednány.

Odbor informatiky

Souhlasí s návrhem finančních plánů 

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1 a jejich profinancování;
zmocňuje

ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava,  příspěvkové organizace, a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;
stanoví
 • Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku pořízeného mimo investiční transfer;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;
ukládá
 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2020.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz