Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-17: Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

RK-30-2020-17.pdf, RK-30-2020-17pr01.docx , RK-30-2020-17pr02.doc

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-30-2020-17
Název Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
Zpracoval E. Sedmíková, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace. V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 žádá krajská příspěvková organizace o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“. Jde o příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, jejíž projektový záměr je nazván Cvičný polygon a je popsán v materiálu RK-30-2020-17, př. 1. Dále předložený materiál řeší souhlas rady kraje jako zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví Střední průmyslové školy Třebíč.

Střední průmyslová škola Třebíč podává žádost v rámci dárcovského programu ČEPS, a.s. za účelem získání příspěvku na pořízení cvičného polygonu. Polygon bude sloužit přibližně 200 žákům jako pomůcka pro simulaci prací na venkovním vedení, rozvodech sítí, rozvodech veřejného osvětlení i rozhlasu a zásadním způsobem přispěje ke zkvalitnění výuky v oborech Elektrikář pro silnoproud, Mechanik elektronických zařízení, Mechanik elektrotechnik, Energetika, Průmyslová automatizace.

Cvičný polygon bude financován z 83 % v rámci dárcovského programu ČEPS, a.s. a ze 17 % z vlastních prostředků příspěvkové organizace.

K předložení žádosti do dárcovského programu ČEPS, a.s. je vyžadován souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku, včetně uvedení, že majetek přejde do vlastnictví organizace.

Návrh řešení

Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a k zapojení střední školy zřizované Krajem Vysočina do dárcovského programu ČEPS, a.s. dle materiálu RK-30-2020-17, př. 1 a doporučuje radě kraje u projektového záměru rozhodnout o zařazení do stavu „Zařazená akce“. Dále OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina, aby udělila souhlas s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-30-2020-17, př. 2.

Stanoviska Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

PKKV doporučuje realizaci projektu.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Na rozpočet kraje budou mít vliv roční odpisy z nově pořízeného majetku, jejichž předpokládaná výše činí 60 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje

o zařazení projektového záměru Cvičný polygon do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-30-2020-17, př. 1;

souhlasí

s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-30-2020-17, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz