Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-22: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B

RK-30-2020-22.pdf, RK-30-2020-22pr01.xlsx , RK-30-2020-22pr02.xlsx

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-30-2020-22
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
Zpracoval H. Koudelová, H. Šimonová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol (Modul A) a základních škol (Modul B).

Účelem rozvojového programu je:

  1. finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol vzniklých prodloužením provozu mateřské školy od 1. září 2020 (Modul A);
  2. financování rozdílu navýšení hodin přímé pedagogické činnosti, které nově vzniknou, například prostřednictvím vyššího dělení žáků do menších skupin, při výuce v základních školách od 1. září 2020 (Modul B).

Na základě požadavků jednotlivých mateřských a základních škol OŠMS zpracoval a zaslal na MŠMT souhrnnou žádost za Kraj Vysočina. Rozhodnutím č. 32034-10/2020-24 byly na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na realizaci rozvojového programu (období září - prosinec 2020) v celkové výši 6 075 152 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálech RK-30-2020-22, př. 1 a RK-30-2020-22, př. 2.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

 

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol v celkové výši 6 075 152 Kč;
  • schválit navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnické osobě vykonávající činnost základní školy (příspěvková organizace), kterou zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-22, př. 2;

  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol dle materiálu RK-30-2020-22, př. 1 (mateřské školy) a dle materiálu RK-30-2020-22, př. 2 (základní školy).

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 6 075 152  Kč na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích (ÚZ 33 079).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 - Mateřské školy o částku 225 648 Kč, § 3113 - Základní školy o částku 5 463 684 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 385 820 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol v celkové výši 6 075 152 Kč;
  • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnické osobě vykonávající činnost základní školy (příspěvková organizace), kterou zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-22, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol dle materiálu RK-30-2020-22, př. 1 (mateřské školy) a dle materiálu RK-30-2020-22, př. 2 (základní školy).

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (24. 11. 2020)
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz