Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-23: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C

RK-30-2020-23.pdf, RK-30-2020-23pr01.xls

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-30-2020-23
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (Modul C).

Účelem rozvojového programu je financování rozdílu navýšení hodin přímé pedagogické činnosti, které nově vznikly, například prostřednictvím vyššího dělení žáků do menších skupin anebo při tvorbě víceoborových tříd při výuce od 1. 9. 2020.

Na základě požadavků jednotlivých středních škol OŠMS zpracoval a zaslal na MŠMT souhrnnou žádost za Kraj Vysočina. Rozhodnutím č. 17893-10/2020-19 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky na realizaci rozvojového programu (období září - prosinec 2020) v celkové výši 2 416 112 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu RK-30-2020-23, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

 

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol v celkové výši 2 416 112 Kč;
  • schválit navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (příspěvkové organizace), které zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-23, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 2 416 112  Kč na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C (ÚZ 33 079).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C v celkové výši 2 416 112 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-30-2020-23, př. 1;
  • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (příspěvkové organizace), které zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-23, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (24. 11. 2020)
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz