Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-24: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.

RK-30-2020-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-30-2020-24
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému
Materiál řeší přijetí dotace ve výši 16 068 721,50 Kč za 5. etapu projektu "Transformace Domova Háj II.", registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877, která byla připsána na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu dne 6. 10. 2020.
Cílem tohoto projektu je vybudování dvou objektů komunitního bydlení (pro celkem 12 klientů s  mentálním a kombinovaným postižením) v Ledči nad Sázavou a dvou objektů komunitního bydlení o stejné kapacitě ve Světlé nad Sázavou. Součástí projektu je i vybudování zázemí pro management s prostorem pro sociálně terapeutickou dílnu a denní aktivity taktéž ve Světlé nad Sázavou.
Dne 29. 7. 2020 byla odborem sociálních věcí zpracována a podána do IROP Zpráva o realizaci projektu za 5. etapu, která probíhala v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, a to společně s  Žádostí o platbu (schváleno usnesením č. 1299/22/2020/RK dne 14. 7. 2020). V rámci této etapy došlo k pokračování realizace stavebních prací, s tím související i výdaje za technický dozor stavby a autorský dozor. Dne 1. 10. 2020 došlo ze strany Řídícího orgánu IROP ke schválení Žádosti o platbu a zároveň byla potvrzena výše způsobilých výdajů za danou etapu ve výši 17 854 135,01 Kč. Na účet u České národní banky tak byla v souladu s podmínkami IROP na základě těchto skutečností ze strany Ministerstva pro místní rozvoj zaslána dotace ve výši 16 068 721,50, tedy 90 % ze schválených způsobilých výdajů za 5. etapu projektu.
Návrh řešení
Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 6. 10. 2020 převedena dotace projektu Transformace Domova Háj II. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 16 068 721,50 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II.
Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 068 721,50 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Háj II. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.                        

Návrh usnesení schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 068 721,50 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 13. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz