Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-25: 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.

RK-30-2020-25.pdf, RK-30-2020-25pr01.pdf , RK-30-2020-25pr02.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-30-2020-25
Název 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému
Projekt Transformace Domova Háj II. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) dne 27. 7. 2017. Cílem projektu je výstavba zázemí pro management Domova Háj, p. o., včetně prostor pro denní aktivity klientů a sociálně terapeutickou dílnu ve Světlé nad Sázavou. Dále je součástí projektu i výstavba celkem 4 objektů pro komunitní bydlení klientů s mentálním a kombinovaným postižením, a to dvou objektů ve Světlé nad Sázavou a  dvou objektů v Ledči nad Sázavou. Projekt je druhou etapou procesu úplné transformace Domova Háj, příspěvkové organizace.
Dne 21. 12. 2018 byla poskytovatelem dotace, Ministerstvem pro místní rozvoj, vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 81 000 000 Kč. Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 30. 9. 2020 ukončena 6. etapa projektu, která probíhala od 1. 7. 2020. Z této etapy byla zpracována v systému MS2014+ Zpráva o realizaci, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiál RK-30-2020-25, př. 1 a Zjednodušená žádost o platbu jako materiál RK-30-2020-25, př. 2. Kompletní Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, nejpozději do 29. 10. 2020. Podání vyžaduje elektronický podpis statutárního zástupce.
V průběhu šestého monitorovacího období došlo k realizaci stavebních prací včetně zajištění technického dozoru stavby, koordinátora BOZP a autorského dozoru na všech staveništích ve Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou. 
Celková výše způsobilých výdajů v rámci 6. etapy projektu činí 14 551 588,06 Kč. Pokud v rámci kontroly předložené žádosti o platbu nedojde ze strany CRR ke krácení, obdrží Kraj Vysočina do konce letošního roku dotaci ve výši 90 % z těchto výdajů. Bližší informace o průběhu 6. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v materiálech RK-30-2020-25, př. 1 (Zpráva o realizaci) a RK-30-2020-25, př. 2 (Zjednodušená žádost o platbu).
Návrh řešení
Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-30-2020-25, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-30-2020-25, př. 2 za 6. etapu projektu Transformace Domova Háj II., a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje
Zprávu o realizaci dle materiálu RK-30-2020-25, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-30-2020-25, př. 2 za 6. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;
ukládá
odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky
prostřednictvím systému MS2014+.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz