Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-26: 1. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

RK-30-2020-26.pdf, RK-30-2020-26pr01.pdf , RK-30-2020-26pr02.pdf , RK-30-2020-26pr03.pdf , RK-30-2020-26pr04.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-30-2020-26
Název 1. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Kraj Vysočina dne 28. 6. 2018 podal do Integrovaného regionálního operačního programu projekty "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov", jejichž předmětem je vybudování komunitního bydlení a zázemí pro denní stacionář a denní aktivity v Jihlavě. Projekty vznikaly v rámci procesu komplexní transformace Domova Kamélie Křižanov a částečné transformace Domova ve Zboží. Dne 6. 9. 2019 Kraj Vysočina obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oba projekty.

Dle stanoveného harmonogramu u obou projektů skončila dne 30. 9. 2020 první etapa projektu, která byla zahájena dne 22. 9. 2017. V rámci této etapy došlo ke zpracování stavebního záměru, projektové dokumentace, po vydání stavebního povolení a vysoutěžení dodavatele stavebních prací došlo v březnu 2020 k zahájení realizace stavebních prací. Ty spočívaly především v  bouracích pracích původních objektů, přípravě stavenišť a v zahájení samotné výstavby. Na všech stavbách působí autorský a technický dozor a koordinátor BOZP.

Z této etapy byly u obou projektů ze strany OSV zpracovány v systému MS2014+ Zprávy o  realizaci, které nyní předkládáme radě kraje jako materiály RK-30-2020-26, př. 1 a RK-30-2020-26, př. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu jako materiály RK-30-2020-26, př. 3 a  RK-30-2020-26, př. 4. Kompletní Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu včetně požadovaných příloh, budou odeslány elektricky prostřednictvím systému MS2014+, nejpozději do 29. 10. 2020. Podání vyžaduje elektronický podpis statutárního zástupce.

Celková výše způsobilých výdajů v rámci 1. etapy projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" činí 4 371 411,40 Kč a v rámci 1. etapy projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" činí 3 404 295,79 Kč. Pokud v rámci kontroly předložených žádostí o platbu nedojde ze strany CRR ke krácení, obdrží Kraj Vysočina do konce letošního roku dotace ve výši 90 % z těchto výdajů. Bližší informace o průběhu 1. etap uvedených projektů a finančních prostředcích vynaložených na tyto projekty jsou zpracovány v materiálech RK-30-2020-26, př. 1 a RK-30-2020-26, př. 2 (Zprávy o realizaci) a materiálech RK-30-2020-26, př. 3 a RK-30-2020-26, př. 4 (Zjednodušené žádosti o platbu).

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávy o realizaci dle materiálů RK-30-2020-26, př. 1 a RK-30-2020-26, př. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálů RK-30-2020-26, př. 3 a RK-30-2020-26, př. 4 za 1. etapy projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov", a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávy o realizaci dle materiálů RK-30-2020-26, př. 1 a RK-30-2020-26, př. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálů RK-30-2020-26, př. 3 a RK-30-2020-26, př. 4 za 1. etapy projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov";

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz