Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-27: Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

RK-30-2020-27.pdf, RK-30-2020-27pr01.pdf , RK-30-2020-27pr02.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-30-2020-27
Název Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o podání Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu ve výši 1 408 424,68 Kč za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. Etapa probíhala od 1 4. 2020 do 30. 9. 2020.

Cílem projektu je vytvořit v Měříně komunitní domácnosti pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov. Současně zde vznikne zázemí pro denní aktivity klientů a denní stacionář s maximální okamžitou kapacitou 4 osoby. Projekt je řešen v rámci Výzvy 81 IROP, pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950. Předpokládané náklady projektu činí 52,7 mil. Kč při dotaci 46,1 mil. Kč.

V průběhu druhé etapy došlo k dokončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Dále byly zajištěny služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Dne 19. 6. 2020 došlo k předání staveniště a byla zahájena výstavba. 

 Celkové náklady etapy dosáhly 1 566 731,32 Kč. Z toho způsobilé náklady činí 1 564 916,32 Kč a  je na ně požadována dotace ve výši 1 408 424,68 Kč. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu byly zpracovány v informačním systému MS2014+ v souladu s platnými podmínkami Rozhodnutí, Specifickými a Obecnými pravidly a jsou radě kraje předkládány jako materiály RK-30-2020-27, př. 1 a RK-30-2020-27, př. 2.

V souvislosti s ukončením etapy byla podána Žádost o změnu č. 5, kterou byly nevyužité rozpočtované prostředky druhé etapy převedeny do následující etapy. Současně byly touto změnou sníženy předpokládané nezpůsobilé náklady o cca 70 tis. Kč. Ostatní parametry projektu nebyly měněny.

Návrh řešení

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu je nutné podat do 20 pracovních dní od ukončení etapy nebo od schválení poslední žádosti o změnu. Druhá etapa byla ukončena k 30. 9. 2020 a současně došlo k podání Žádosti o změnu č. 5. Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu vyžaduje elektronický podpis statutárního zástupce.

Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje

  • vzít na vědomí informaci o podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;
  • schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-30-2020-27, př. 1 a Žádost o  platbu dle materiálu RK-30-2020-27, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-30-2020-27, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-30-2020-27, př. 2 za druhou etapu projeku Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto dokumenty, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz