Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-29: Podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4

RK-30-2020-29.pdf, RK-30-2020-29pr01.pdf , RK-30-2020-29pr02.docx , RK-30-2020-29pr03.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-30-2020-29
Název Podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do Výzvy č. 5 programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a zařazení stejnojmenné akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci. Cílem projektu je vznik 4 lůžek chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s  poruchou autistického spektra (PAS) rekonstrukcí objektu denních aktivit a denního stacionáře v Počátkách. Celkové náklady jsou předpokládané ve výši 6,86 mil. Kč, na které bude možné čerpat dotaci ve výši až 5,14 mil. Kč.

Stacionář v Počátkách využívají pouze klienti Domova Jeřabina Pelhřimov v pobytových službách, k dispozici je i denní stacionář v Počátkách a v Pelhřimově. Proto se Domov Jeřabina Pelhřimov obrátil na svůj zřizující odbor s návrhem změnit využití objektu na komunitní domácnost se službou chráněné bydlení s možností využití dotace z MPSV.

V Kraji Vysočina v rámci krajské sítě sociálních služeb poskytují specializované pobytové služby pro osoby s PAS s vyšší mírou podpory pouze Domov Jeřabina Pelhřimov v Horní Cerekvi a Domov Kamélie Křižanov v Kadolci. Nynější celková kapacita činí 18 lůžek, dalších 6 lůžek pro osoby s PAS s vysokou mírou podpory vzniká v Horní Cerekvi v rámci podobného projektu podpořeného MPSV. Poptávka po službách pro tuto cílovou skupinu se rok od roku zvyšuje. Potřebám klientů je nutné přizpůsobit místo poskytování a zajistit kvalifikovaný personál pro provoz služby. 

Výzva č. 5, do které je projekt možné podat, byla vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 3. 8. 2020, s termínem pro podání žádostí do 15. 10. 2020. Podpora je zacílena pouze na zařízení poskytující péči osobám s PAS. Dotace může dosáhnout až 24,5 mil. Kč, přičemž tvoří max. 75% způsobilých výdajů. Realizace projektu musí být ukončena do konce roku 2022.

Byl zadán stavební záměr, který posoudil možnosti rekonstrukce a finanční náročnost. Rozsah vnitřních úprav ilustruje materiál RK-30-2020-29, př. 1.

Návrh řešení

Rekonstrukcí objektu bude možné rozšířit nabídku služeb pro cílovou skupinu osob s PAS, a současně dojde k hospodárnějšímu využití majetku kraje. Celkové náklady projektu (přípravná fáze, stavební akce a vybavení objektu) jsou odhadovány na 6,86 mil. Kč, na které bude možné čerpat dotaci ve výši až 5,14 mil. Kč. 

V Počátkách objekt pro denní aktivity a denní stacionář vznikl v rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III., který byl podpořen z Integrovaného operačního programu. Dne 30. 6. 2020 skončilo pětileté období udržitelnosti, kdy byl Kraj Vysočina povinen udržet služby v kapacitě a složení daném Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje

  • rozhodnout o zařazení nové akce „Domov Jeřabina Pelhřimov – CHB Počátky“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Sociální věci;
  • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-29, př. 2 a v RK-30-2020-29, př. 3;
  • uložit odboru sociálních věcí podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do Výzvy č. 5 programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb dle materiálu RK-30-2020-29, př. 3 a doložit všechny dokumenty vyžadované poskytovatelem dotace.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Odbor majetkový

Odbor majetkový bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-30-2020-29, př. 2 a RK-30-2020-29, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podat na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 dle materiálu RK-30-2020-29, př. 3.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 15. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz