Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-31: Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

RK-30-2020-31.pdf, RK-30-2020-31pr01.pdf , RK-30-2020-31pr02.pdf , RK-30-2020-31pr03.pdf , RK-30-2020-31pr04.pdf , RK-30-2020-31pr05.pdf , RK-30-2020-31pr06.pdf , RK-30-2020-31pr07.pdf , RK-30-2020-31pr08.pdf , RK-30-2020-31pr09.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-30-2020-31
Název Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 9
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina byl usnesením č. 0489/07/2019/ZK dne 10. 12. 2019 schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen "příloha D1A") ve výši 250 000 000 Kč (ÚZ 00013) a část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (dále jen "příloha D1B") ve výši 100 000 000 Kč (ÚZ 00013). Dále bylo usnesením č. 0041/01/2020/ZK ze dne 11. 2. 2020 schváleno navýšení finančního krytí na souvislé opravy silnic přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 18 000 000 Kč, ÚZ 00999) a na realizaci rekonstrukcí mostů přílohy D1B (částka 82 000 000 Kč, ÚZ 00999). Usnesením č. 0012/01/2020/ZK ze dne 11. 2. 2020 bylo schváleno navýšení finančního krytí na akce z přílohy D1B (částka 6 169 000 Kč, ÚZ 00999). Usnesením č. 0121/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 bylo schváleno navýšení finančního krytí na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1A (částka 50 000 000 Kč, ÚZ 00999). Z důvodů popsaných v dopise, který je přílohou RK-30-2020-31, př. 1 žádá KSÚSV o změny v seznamech realizovaných akcí. Odůvodnění jednotlivých změn je součástí žádosti. Všechny navrhované změny seznamů, na které byly finanční částky alokovány, jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze a v následující příloze je vždy aktualizovaný seznam jmenovitých akcí.

Celkový finanční objem příloh D1A i D1B rozpočtu kraje zůstává nezměněn.

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019, č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:

Tyto změny  umožní KSÚSV vyčerpat účelově určené příspěvky na realizaci staveb a další projektovou přípravu akcí pro rok 2021. Navrhované změny nevyvolají v roce 2020 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1A i D1B rozpočtu kraje).

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
bere na vědomí
  • aktualizované seznamy akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2020-31, př. 3 a RK-30-2020-31, př. 9;
  • aktualizované seznamy akcí přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2020-31, př. 5 a RK-30-2020-31, př. 7.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 13. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz