Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020

RK-30-2020-32.pdf, RK-30-2020-32pr01.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-30-2020-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
Zpracoval M. Navrátilová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina uzavřel pro letošní rok se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na přípravu akce Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU (Příprava opatření na dopravní infrastruktuře pro přepravu nadrozměrných a těžkých kompozit pro nový jaderný zdroj elektrárny Dukovany) Smlouvu č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI ve výši 41 361 000 Kč. V loňském roce nebyly dočerpány finančních prostředky ve výši 742 284 Kč, proto Kraj Vysočina požádal o převod těchto finančních prostředků do roku 2020. Žádosti bylo vyhověno a dne 24. 4. 2020 byl uzavřen dodatek, který je přílohou RK-30-2020-32, př. 1.

V současné době jsou zpracovány projektové dokumentace ve stupni DSP pro obchvat Brtnice, Slavětice, Zašovice, Okříšky.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí Dodatek č. 136/2020/1 ke Smlouvě č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za podmínek v něm uvedených dle materiálu RK-30-2020-32, př. 1.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o poskytnuté finanční prostředky ze SFDI ve výši 742 284 Kč, t.j. na celkovou částku 42 103 284 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze SFDI ve výši 742 284  Kč na realizaci akce Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU (ÚZ 91628).

Návrh usnesení bere na vědomí

Dodatek č. 136/2020/1 k uzavřené Smlouvě č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za podmínek v něm uvedených dle materiálu RK-30-2020-32, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 742 284 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-30-2020-32, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz