Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-34: Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

RK-30-2020-34.pdf, RK-30-2020-34pr01.doc , RK-30-2020-34pr02.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-30-2020-34
Název Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením Smlouvy  a dodatku smlouvy příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádaly organizace zřizované Krajem Vysočina - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

Jedná se návrh Smlouvy o umístění rozvaděče kamerového systému.  Předmětem je umístění malého rozvaděče se silovým kabelem a optickými vlákny měřidlem spotřeby el. energie. Úplata - nájemné je navrženo ve výši 1000 Kč/rok a paušální částkou 1500 Kč/rok za spotřebu el. energie. Dotaz OM proč je sjednávána paušální částka za spotřebu el. energie, když zařízení má měření byl vysvětlen takto:

Dle sdělení Městského úřadu Humpolec je pro lepší evidenci plateb sjednána se všemi majiteli dotčených nemovitostí jednotná cena, která je vyšší než skutečná spotřeba energie.

Pokud by došlo k významnému navýšení ceny za odběr elektrické energie a podle kontrolního měření energie by cena spotřebované energie přesáhla paušální částku, bylo by řešeno dodatkem ke smlouvě.

Smlouva má být uzavřena na dobu neurčitou  od 1. 11. 2020 s obecnou výpovědní lhůtou 3  měsíce.

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace

Jedná se o Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 16142C ze dne 1. 9. 2004, kterou je pronajímána část nemovitosti za účelem umístění a provozování telekomunikačního zařízení pro šíření signálu mobilní telefonie. Dodatek řeší formální úpravy textu, možnost umístění zařízení provozovatele v rámci koncernu Vodafone Group plc. a způsob vzájemné komunikace. 

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením Smlouvy o umístění rozvaděče kamerového systému dle materiálu RK-30-2020-34, př. 1 a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 16142C ze dne 1. 9. 2004 dle materiálu RK-30-2020-34, př. 2.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá námitek k uzavření smlouvy.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění rozvaděče kamerového systému dle materiálu RK-30-2020-34, př. 1 a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 16142C ze dne 1. 9. 2004 dle materiálu RK-30-2020-34, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz