Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-35: Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí

RK-30-2020-35.pdf, RK-30-2020-35pr01.pdf , RK-30-2020-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-30-2020-35
Název Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k pozemku mezi Českou republikou, zastoupenou Povodím Vltavy, státním podnikem a Krajem Vysočina nezbytné pro majetkoprávní vypořádání stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1“ po jejím dokončení.

Kraj Vysočina, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, byl v roce 2018 investorem stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1“. Vlastní stavba spočívala v demolici původního mostního objektu a ve výstavbě nového monolitického železobetonového objektu. Dále došlo k úpravě silničního tělesa v celkové délce 150 m. Kolaudační souhlas na tuto stavbu byl vydán dne 10. 4. 2019.

Pozemky, na kterých byla vlastní stavba realizována (trvalý zábor) jsou ve vlastnictví více subjektů.

Po dokončení byla stavba zaměřena geometrickým plánem č. 131-143/208. Na základě dohody OM a KSÚSV došlo k zaměření delšího úseku silnice III/1293 než jen stavby (od stavby až na hranici s katastrálním územím Bedřichov u Zhořce), protože se silnice v tomto úseku nacházela na jiných pozemcích než je vedena v katastru nemovitostí. GP již je na základě kolaudačního souhlasu a dalších listin celý zapsán v katastru nemovitostí.

Z tohoto GP mj. vyplývá, že tělesem silnice III/1293 je mj. zastavěn i pozemek par. č. 514/4 o výměře 6 m2. Vlastníkem tohoto pozemku je Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu přísluší Povodí Vltavy, státnímu podniku, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 514/4 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Velká Rovná a obci Pacov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5,  Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina. Návrh smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k pozemku je přiložen jako materiál RK-30-2020-35, př. 1.

Navrhovaným převodem dojde k majetkoprávnímu vypořádání části silnice III/1293.

Nabytí dalších pozemků je řešeno jinými materiály.

Tento materiál předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek do vlastnictví kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 514/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Velká Rovná a obci Pacov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz