Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-36: Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí

RK-30-2020-36.pdf, RK-30-2020-36pr01.xls , RK-30-2020-36pr02.pdf , RK-30-2020-36pr03.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-30-2020-36
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k  pozemkům mezi Českou republikou, zastoupenou Povodím Vltavy, státním podnikem a Krajem Vysočina nezbytné pro majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“ po jejím dokončení.

Kraj Vysočina, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, byl v roce 2018 investorem stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“. Vlastní stavba spočívala v demolici původního propustku a ve výstavbě nového jednopólového rámového železobetonového objektu. Dále došlo k úpravě silničního tělesa v celkové délce 57 m. Kolaudační souhlas na tuto stavbu byl vydán dne 23. 8. 2019.

Pozemky, na kterých byla vlastní stavba realizována (trvalý zábor) jsou ve vlastnictví dvou subjektů - Povodí Vltavy a Stání pozemkový úřad.

Po dokončení byla stavba zaměřena geometrickým plánem č. 8025-12/2019. GP již je na základě kolaudačního souhlasu a dalších listin celý zapsán v katastru nemovitostí.

Z tohoto GP mj. vyplývá, že tělesem silnice II/150 jsou zastavěny i pozemky uvedené v materiálu RK-30-2020-36, př. 1. Vlastníkem těchto pozemků je Česká republika a právo hospodařit s  majetkem státu přísluší Povodí Vltavy, státnímu podniku, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2020-36, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina. Návrh smlouvy o bezplatném převodu vlastnického práva k pozemkům je přiložen jako materiál RK-30-2020-36, př. 2.

Navrhovaným převodem dojde k majetkoprávnímu vypořádání části silnice II/150.

Nabytí dalších pozemků bude řešeno jiným materiálem.

Tento materiál předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2020-36, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz