Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-37: Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod

RK-30-2020-37.pdf, RK-30-2020-37pr01.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-30-2020-37
Název Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemků v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.

Nemocnice Havlíčkův Brod se obrátila na odbor majetkový se žádostí o projednání převodu pozemku par. č. 778/85 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje. Pozemek je v areálu nemocnice, přiléhá k trafostanici, jsou v něm uloženy přívody VN a je ve vlastnictví města.

OM žádost prověřil a identifikoval i další pozemky ve vlastnictví města, které se nacházejí v areálu nemocnice.

Jedná se o pozemky:

 • Par. č. 778/85 trvalý travní porost o výměře 400 m2 – fakticky se jedná o zatravněný pozemek kolem budovy trafostanice, do kterého jsou uloženy přívody a vývody el. kabelů a  v souvislosti s realizací kogenerace zde budou umisťována další podzemní vedení
 • Par. č. 2305/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2 – jedná se o pozemek pod příjezdovou cestou ke hlavnímu vstupu
 • Par. č. 789/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2 – travnatá plocha
 • Par. č. 3899 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2 – parkoviště před budovou interny
 • Par. č. 789/11 zahrada o výměře 105 m2 – travnatá plocha
 • Par. č. 789/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2 – travnatá plocha
 • Par. č. 778/102 trvalý travní porost o výměře 6 m2 – travnatá plocha

O předložení žádosti o bezúplatný převod těchto pozemků zastupitelstvu města k projednání bylo požádáno dopisem náměstka hejtmana Ing. Martina Kukly a také bylo osobně projednáno s  vedením města a to i v souvislostech s jinými záležitostmi (rozvoj nemocnice, rozšíření pakování, změna územního plánu, možnost průjezdu autobusy MDH areálem). Grafické vymezení pozemků viz materiál RK-30-2020-37, př. 1.

Nyní OM obdržel na dotaz výpis z usnesení Zastupitelstva města Havlíčkův Brod č. 125/20 z 15. 6. 2020, kterým bylo darování předmětných pozemků schváleno.

Návrh řešení

Návrh usnesením předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem předmětné pozemky do vlastnictví kraje.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky:

 • Par. č. 778/85 trvalý travní porost o výměře 400 m2
 • Par. č. 2305/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2
 • Par. č. 789/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2
 • Par. č. 3899 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2
 • Par. č. 789/11 zahrada o výměře 105 m2
 • Par. č. 789/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2
 • Par. č. 778/102 trvalý travní porost o výměře 6 m2

všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz