Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-41: Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

RK-30-2020-41.pdf, RK-30-2020-41pr01.docx , RK-30-2020-41pr02.pdf , RK-30-2020-41pr03.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-30-2020-41
Název Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina byl v roce 2015 investorem stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice. Předmětnou stavbou byl částečně trvale dotčený pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 375/23. Jedná se o část pozemku oddělenou dle geometrického plánu číslo 482-303/2014 a nově označenou jako par. č. 375/36 o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice, která je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace. O prodej výše uvedeného pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina OM požádal již v roce 2014. Po několika urgencích, trojím doplnění po ztracené žádosti Správa železnic připravuje materiál k předložení Vládě České republiky k vydání usnesení o prodeji. Celou dobu platí kraj nájemné. V současné době požádala Správa železnic, státní organizace  o předložení usnesení zastupitelstva kraje o  rozhodnutí o nabytí pozemku dle geometrického plánu číslo 482-303/2014 a nově označenou jako par. č. 375/36 o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice koupí do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 13 000 Kč a o odsouhlasení technických podmínek formou čestného prohlášení nabyvatele. Navržená kupní cena se skládá z ceny obvyklé ze znaleckého posudku 6 000 Kč, znalečného 5 460 Kč, výdajů za doklady 700 Kč a zaokrouhlení 840 Kč.

Návrh řešení

Pro možnost dokončení majetkoprávního vypořádání stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice doporučuje OM radě kraje rozhodnout vydat prohlášení o odsouhlasení technických podmínek v  rozsahu dle materiálu RK-30-2020-41, př. 1. Dále OM doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek oddělený z  pozemku par. č. 375/23 geometrickým plánem číslo 482-303/2014 nově označený jako par. č. 375/36 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic s.o. za kupní cenu 13 000 Kč.

II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s koupí pozemku.

Návrh usnesení rozhoduje

vydat prohlášení o odsouhlasení technických podmínek v rozsahu dle materiálu RK-30-2020-41, př. 1

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek oddělený z pozemku par. č. 375/23 geometrickým plánem číslo 482-303/2014, nově označený jako par. č. 375/36 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic s.o. za kupní cenu 13 000 Kč.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz