Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-42: Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK

RK-30-2020-42.pdf, RK-30-2020-42pr01.xlsx

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-30-2020-42
Název Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK
Zpracoval M. Maňoušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje změnu usnesení 0452/08/2019/RK ze dne 12. 3. 2019.

Rada kraje uvedeným usnesením rozhodla m. j. uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu RK-08-2019-50, př. 2. Pod pořadovým číslem 6 byl v žádosti ze dne 21. 2. 2019 o sepsání smlouvy o zřízení služebnosti ke stavbě ,,Proseč - Obořiště, K131/4, Petrlík - kabel NN" uveden dotčený pozemek par. č. 201/1.

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov zamítl vklad práva do katastru nemovitostí s tím, že pozemek par. č. 201/1 byl zahrnut do komplexní pozemkové úpravy a  v průběhu vkladového řízení bylo vydáno rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Pelhřimov. 

Protože došlo ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti a přečíslování pozemku, společnost Fiera, a.s. zajistila vyhotovení nového geometrického plánu č. 183-39/2020, kde je dotčeným pozemkem par. č. 734 v k.ú. Proseč - Obořiště a obci Nová Cerekev.

Oprávněný ze služebnosti žádá o změnu dotčeného pozemku.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje provést změnu uvedeného usnesení tak, že v materiálu RK-08-2019-50, př. 2 se žádost o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-30-2020-42, př. 1. Změna spočívá ve změně dotčeného pozemku.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 0452/08/2019/RK ze dne 12. 3. 2019 tak, že v materiálu RK-08-2019-50, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-30-2020-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz