Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-30-2020-43: Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov

RK-30-2020-43.pdf, RK-30-2020-43pr01.xls , RK-30-2020-43pr02.xls , RK-30-2020-43pr03.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-30-2020-43
Název Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Město Pelhřimov požádalo Kraj Vysočina o darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov a nechalo vypracovat geometrický plán č. 5123-274/2020. Některé nově oddělené pozemky jsou zastavěny chodníkem - pozemky dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1. Další nově oddělené  pozemky se nachází mezi chodníkem a pozemky fyzických osob - pozemky dle materiálu RK-30-2020-43, př. 2.  Nově oddělené pozemky dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1, tak i nově oddělené pozemky dle materiálu RK-30-2020-43, př. 2 vznikly z původního pozemku par. č. 3412/1 ostatní plocha, silnice  o výměře 16 693 m2 a  jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. S pozemky hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh řešení

Odbor majetkový  navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Pelhřimov pozemky dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1.

Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování těchto pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - č. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Odbor majetkový dále navrhuje částečně nevyhovět žádosti města a nezveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v k.ú. a obci Pelhřimov v rozsahu dle materiálu RK-30-2020-43, př. 2. Důvodem je skutečnost, že se jedná o pozemky, které jsou za chodníkem, přiléhají k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob, na kterých budou zřejmě postaveny rodinné domy. Město na dotaz sdělilo, že není zatím jisté, zda pás pozemků za chodníkem zůstane trvale ve vlastnictví města, nebo může být prodán vlastníkům sousedních pozemků. Geometrický plán odděluje pozemky v tomto pásu samostatně podle toho k jakému pozemku ve vlastnictví fyzických osob přiléhají.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1 na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov. 

Návrh usnesení také předpokládá rozhodnutí nezveřejnit záměr darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 2 na úřední desce krajského úřadu. 

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

ve svém stanovisku uvedla, že pozemky dle materiálu RK-30-2020-xx, př. 1 mohou být darovány městu Pelhřimov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním pozemků dle materiálu RK-30-2020-xx, př. 1, jelikož jsou zastavěny chodníkem.

Návrh usnesení rozhoduje
  • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
  • nezveřejnit  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú.  a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  v k.ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz